Projekti

Gistec consulting

Idejnih projekat petlje “Tranšped” – Studija opravdanosti, Beograd, Srbija, 2015.

Izrada Idejnih projekata petlje “Tranšped” – Studija opravdanosti, Beograd, Srbija, 2015.

Detaljni opis projekta:

Osnova za izradu Studije opravdanosti petlje “Tranšped” čini Idejni projekat rekonstrukcije i izgradnje saobraćajne petlje “Tranšped” sa pripadajućom infrastrukturom područja PDR za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd - Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok.

Osnovni zadatak izrade Studije opravdanosti je bio da se prelazno i kompletno rešenje iz Idejnog projekta podvrgne proceduri ekonomskog vrednovanja.

Proračuni pokazatelja urađeni su primenom odgovarajućeg programskog paketa (PTV Vision - VISUM), kojim je izvršeno modelovanje sistema za karakteristične vremenske preseke:

 • Postojeće stanje (2015)
 • 2017. godina – kao godina završetka/puštanja u rad prelaznog rešenja, dogradnje postojeće petlje “Tranšped”
 • 2021. godina kada je planiran završetak izgradnje/kompletiranje petlje sa pristupnim saobraćajnicama u skladu sa planovima
 • 2037. godina - nakon dvadeset godina od dogradnje prelaznog rešenja   
 • 2046. godina nakon dvadeset pet godina od puštanja u rad kompletne petlje “Tranšped” sa pripadajućom saobraćajnom mrežom

Za sve definisane vremenske preseke, izvršeno je i testiranje scenarija kada nema investicija, odnosno kada se povećano saobraćajno opterećenje posmatrane zone oslanja na petlju “Tranšped” koja funkcioniše kao u postojećem stanju.

Postupak vrednovanja sproveden je kroz sledeće korake:

 • Identifikacija ekonomskih troškova realizacije objekta
 • Identifikacija ekonomskih troškova upotrebe objekta u određenom vremenskom periodu
 • Identifikacija ekonomskih troškova kapitalnog ulaganja u određenom vremenskom period (ponovna rekonstrukcija petlje 20 godina od izgradnje/realizacije petlje)
 • Definisanje ukupnih ekonomskih troškova (kao zbir troškova realizacije, troškova održavanja i troškova rekonstrukcije)
 • Identifikacija ekonomske koristi, u konkretnom slučaju – koristi nastalih usled eliminisanja mogućih zastoja, odnosno ostvarivanja vremenskih ušteda
 • Definisanje diskontne stope
 • Obračun interne stope povraćaja (IPS)
 • Obračun neto sadašnje vrednosti (NSV)
 • Ocena projekta u uslovima neizvesnosti

 

Tip pružene usluge:

 • usklađivanje dobijene dokumentacije
 • modelovanje u VISUM-u
 • saobraćajno vrednovanje
 • ekonomsko vrednovanje
 • zaključak opravdanosti investicije

NOVOSTI


scroll up